Read it here:

http://biz.yahoo.com/prnews/060426/ukw024.html?.v=16